Information on this page is for customers in 

{{ town-name }}

Avni Gaz la

Kijan Avni Gaz la ye?

Eversource te soumèt yon plan detaye bay Depatman Sèvis Piblik Massachusetts (Department of Public Utilities, DPU) la sou kijan Eta Lib Asosye yo kapab atenn objektif emisyon zewo kabòn GHG (Gas a Efèdsè) li yo disi 2050 pandan y ap mentni yon sèvis ki san danje, fyab epi ki rantab pou kliyan yo.  Jounen jodi a, 638,000 kliyan Eversource nan Massachusetts itilize gaz natirèl pou chofaj epi se avèk gaz natirèl yo pwodui apeprè 50% elektrisite nan rejyon an.

Gras ak yon pwosesis solid pou aksyonè yo, Eversource te kolabore avèk ajans anviwònmatal, ekspè teknik ansanm ak lòt sèvis piblik gaz yo nan Massachusetts pou yo te elabore yon pòtfolyo detaye sou solisyon pou bay kliyan yo chwa enèji, pandan y ap diminye sou emisyon gaz nan chak etap nan pwosesis livrezon gaz la.

Nou rekonèt gen plizyè fason pou n rive atenn emisyon zewo kabòn nan disi 2050 epi nou vrèman sipòte wòl enpòtan n ap jwe pou n rive atenn objektif sa a. Pandan n ap eksplore nouvo opsyon teknolojik ak ekilibre konpleksite ki genyen nan tranzisyon vè yon avni ki gen mwens kabòn nan, nou kwè gaz natirèl la se yon resous enèji akoutèm ki enpòtan, ki san danje epi ki fyab pou kliyan yo.

Nou envite w patisipe nan deba sou fason n ap planifye avni nou an.

Plan Nou an

Plan nou an idantifye aksyon nan kat domèn:

  1. Rediksyon nan demann enèji

  2. Elektrifikasyon ibrid

  3. Elektrifikasyon estratejik

  4. Dekabonizasyon rezo gaz nou an  

Pa egzanp, n ap mennen yon pwojè pilòt jeyotèmik an rezo nan Framingham ki pral pèmèt plizyè kliyan jwenn sèvis atravè yon sèl sistèm. Se premye pwojè nan kalite sa nan New England epi li founi yon apwòch inovan pou chofaj ak klimatizasyon pwòp e dirab. 

Lòt efò yo gen ladan yo eksplorasyon "elektrifikasyon ibrid" — pandan n ap konbine ponp a chalè elektrik alè yo avèk gaz natirèl pou rezèv, melanje gaz ki gen mwens kantite kabòn ki soti nan dechaj ak nan eksplwatasyon agrikòl yo avèk gaz natirèl tradisyonèl la, ak pandan n ap kontinye pwogram solid ak sèvis efikasite enèji yo pou kliyan yo kapab diminye sou demann enèji yo an jeneral.

Ou kapab li plis detay nan plan konplè a.

Efò nou pou n diminye sou emisyon kabòn alavni an pa chanje angajman nou jounen jodi a pou nou reponn ak bezwen amelyorasyon aktyèl pou enfrastrikti yo pou n diminye sou emisyon metàn ak pou n asire yon sèvis gaz ki san danje epi ki fyab pou kliyan yo.

Nou rekonèt tou lè n fè tranzisyon sot nan gaz natirèl pou n antre nan resous enèji pwòp yo, sa pral koute kliyan yo lajan. Li enpòtan pou pri abòdab pou tout kliyan yo reprezante yon faktè majè lè n ap konsidere plan sèvis piblik yo pwopoze yo.   

Odisyon ki Gen Pou Fèt

DPU a pral fè de odisyon vityèl, w ap jwenn dat yo anba a, pou l kolekte kòmantè kliyan yo sou plan nou pwopoze a. Y ap aksepte kòmantè alekri yo tou jiska 22 Jen 2022. W ap jwenn enfòmasyon sou kijan pou bay kòmantè yo disponib nan Avi sou Depo ak Odyans Piblik.

  • Madi 3 Me a 7 p.m.

  • Mèkredi 5 Me a 2 p.m. 

Plis Enfòmasyon

Jwenn plis enfòmasyon sou pwosedi a, konpayi k ap patisipe yo, pwosesis angajman aksyonè ak kliyan yo, epi revize tout materyèl yo soumèt sou Sitwèb Avni Gaz la.